โรงพยาบาลคลองตัน

โรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้บริการถึงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากสถานพยาบาลในเครือข่ายอาสา RSA ที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ และ สภาวะสุขภาพของผู้ตั้งครรภ์ ประมาณ 8,500 – 23,700 บาท

สำหรับผู้รับบริการคนไทยที่มีสุขภาพปกติ
สามารถใช้สิทธิลดหย่อน 3,000 บาท

**กรณีที่มีปัญหาค่าใช้จ่าย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไป เพื่อประสาน ความช่วยเหลือต่อไป