อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์

ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ มีทางเลือกดังนี้

ใช้บริการดูแลรักษาออนไลน์
และส่งยา ผ่าน RSA Prompt

นัดหมายเข้ารับบริการ
สถานบริการเครือข่าย RSA

บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ
บริการเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียว
( ไม่ต้องพักค้าง )  หรือยุติด้วยการใช้ยา

ต้องการความช่วยเหลือส่งต่อ
เข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ในจังหวัด

เข้าสู่ระบบปรึกษาเพื่อประสานส่งต่อ
สถานบริการภาครัฐที่มีบริการ
ยุติการตั้งครรภ์